Regulamin

Regulamin serwisu arteventi.pl

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) reguluje korzystanie z witryny arteventi.pl („Strona internetowa”) prowadzonej przez Arte Venti Łukasz Balon („my”, „nas” lub „nasz”). Wchodząc na naszą Stronę internetową lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie możesz korzystać z naszej Strony internetowej.

 

1. Korzystanie ze strony internetowej:

Aby móc korzystać z naszej Strony internetowej i/lub dokonywać zakupów, musisz mieć ukończone 18 lat.

Zgadzasz się na podanie dokładnych i pełnych informacji podczas dokonywania zakupów lub korzystania z naszej Strony internetowej.

 

2. Sprzedaż produktów:

Za pośrednictwem naszej Strony internetowej sprzedajemy stoły i meble oraz inne produkty przeznaczone dla klientów indywidualnych – właścicieli domów, rodzin, architektów oraz firm, salonów meblowych.

Ceny naszych produktów podawane są w złotych polskich (PLN) ewentualnie w euro (Euro) i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym zamówień, które wydają się fałszywe lub naruszają niniejsze Warunki.

 

3. Zamawianie i płatność:

Składając zamówienie na naszej Stronie internetowej, zgadzasz się zapłacić całą wskazaną kwotę, w tym wszelkie obowiązujące podatki i opłaty za wysyłkę.

Płatności można dokonać za pomocą metod płatności dostępnych w naszym Serwisie.

Korzystamy z usług bezpiecznego przetwarzania płatności, aby chronić Twoje dane dotyczące płatności. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp lub wykorzystanie informacji o płatności.

 

4. Wysyłka i dostawa:

Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć Twoje zamówienie w przewidzianym terminie. Nie możemy jednak zagwarantować terminów dostaw i nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie.

Ryzyko utraty i tytuł własności produktów zakupionych na naszej Stronie internetowej przechodzą na Ciebie w momencie dostarczenia produktów przewoźnikowi.

 

5. Zwroty i zwroty pieniędzy:

Jeśli dany produkt lub świadczenie zostało wykonane ściśle według dyspozycji kupującego, to nie jest możliwy zwrot towaru wykonanego na zamówienie. Nie wyklucza to możliwości zwrócenia się do sprzedawcy z zapytaniem czy można dokonać zwrot towaru na zamówienie, jednak sprzedawca nie ma obowiązku go przyjąć.

Koszty wysyłki w przypadku zwrotów leżą w gestii klienta, chyba że określono inaczej.

 

6. Własność intelektualna:

Cała zawartość naszej Strony internetowej, w tym teksty, obrazy, logo i grafika, jest własnością Arte Venti Łukasz Balon i jest chroniona prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej.

Nie możesz reprodukować, modyfikować, rozpowszechniać ani publicznie wyświetlać żadnych treści z naszej Witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 

7. Ograniczenie odpowiedzialności:

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub karne powstałe w wyniku korzystania z naszej Witryny lub produktów zakupionych w naszej Witrynie.

Nasza całkowita odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia wynikające z korzystania przez Ciebie z naszej Strony internetowej lub produktów nie przekroczy całkowitej kwoty zapłaconej przez Ciebie za dane produkty.

 

8. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów:

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy polskie.

 

9. Regulamin Odstąpienia od Umowy Zawartej na Odległość

 §1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość między Konsumentem a Sprzedawcą.

2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usług.

 

 §2. Prawo do Odstąpienia

1. Konsument, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w formie jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

§3. Skutki Odstąpienia

1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

2. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

§4. Zwrot Towarów

1. Konsument zobowiązany jest odesłać towar na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

 §5. Wyjątki od Prawa Odstąpienia

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności:

    a. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,

    b. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta,

    c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

    d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§6. Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

10. Regulamin Reklamacji

§1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i rozpatrywania reklamacji towarów zakupionych u Sprzedawcy.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.

 

§2. Zgłaszanie Reklamacji

1. Reklamacje można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, drogą elektroniczną na adres email Sprzedawcy lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy.

2. Reklamacja powinna zawierać:

   a. imię i nazwisko, adres, adres email Konsumenta,

   b. datę zakupu towaru,

   c. opis wady oraz datę jej stwierdzenia,

   d. żądanie Konsumenta dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji,

   e. dowód zakupu (np. kopię paragonu, faktury).

 

§3. Rozpatrywanie Reklamacji

1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

2. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub zwrotu pełnej kwoty zakupu, zgodnie z żądaniem Konsumenta.

3. W przypadku konieczności przesłania towaru do Sprzedawcy, Konsument zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu. Koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca, o ile reklamacja zostanie uznana za zasadną.

 

§4. Odrzucenie Reklamacji

1. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, jeżeli:

   a. wady powstały z winy Konsumenta,

   b. towar został uszkodzony mechanicznie po jego dostarczeniu do Konsumenta,

   c. wady powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania lub konserwacji towaru przez Konsumenta.

2. W przypadku odrzucenia reklamacji, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o przyczynach odmowy i prześle towar na koszt Konsumenta.

 

§5. Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

11. Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych Warunków, możesz skontaktować się z nami pod adresem:

Arte Venti Łukasz Balon

Rudnik, ul. Słonecznej 111

32-440 Sułkowice

E-mail: kontakt@arteventi.pl

NIP: 681-197-03-10
REGON: 120932133

Zmiany w niniejszych Warunkach:

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zaktualizowanego Regulaminu na naszej Stronie Internetowej. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszych Warunków pod kątem ewentualnych zmian.

Data wejścia w życie: 18.04.2024